Bättre villkor för ensamstående föräldrar

vänster

 

Förslag ur Vänsterpartiets
budgetmotion för 2014
Vänsterpartiet
Bättre villkor
för ensamstående
föräldrar

 

 

 

Ensamstående har sämre ekonomi än sammanboende och sämst är den för
ensamstående med barn. Vart femte barn i Sverige är enligt SCB
folkbokfört med en ensamstående förälder. En majoritet, 76 procent, av de
ensamstående föräldrarna är kvinnor.
Ensamstående föräldrar lever oftare i fattigdom än sammanboende föräldrar.
Ensamstående kvinnor med barn har lägst ekonomisk standard oavsett stöd i
form av barn- och bostadsbidrag och har t.ex. bara drygt hälften av en
sammanboende pappas inkomst. Sysselsättningen bland ensamstående mammor
har sjunkit och de har oftare än andra otrygga anställningar.
De låga inkomsterna innebär att en stor andel av de ensamma mammorna lever
under väldigt knappa förhållanden. I ett svar på ett regeringsuppdrag från
Försäkringskassan om resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken
framgår att andelen som har låg ekonomisk standard eller är fattiga är störst
bland ensamstående kvinnor med barn oavsett vilket mått som används.
Den ekonomiska utvecklingen har varit mindre gynnsam för ensamstående
kvinnor än för andra grupper. Även andelen fattiga har ökat mer i de hushåll
som består av ensamstående kvinnor med barn än i alla andra hushållstyper
enligt Försäkringskassans beräkningar och SCB:s statistik.
Vänsterpartiet lägger förslag för att minska klyftorna. Vi vill i vår budget stärka
ekonomin för gruppen ensamstående föräldrar. Förutom de riktade satsningarna
som vi föreslår är också våra generella satsningar på välfärden, såsom
förskolan, av avgörande betydelse för ensamstående föräldrar.
1. Höjt och indexerat underhållsstöd
Underhållsstödet behöver höjas och värdesäkras genom att knytas till
prisbasbeloppet, för att förbättra ekonomin för ensamstående föräldrar och
därmed minska barnfattigdomen. Vi vill höja underhållsstödet med 400 kronor
för barn under 13 år och med 600 för dem som är 13–19 år eftersom tonårsbarn
medför högre kostnader.
Kostnad: 1.200 miljoner kronor
2. Barnomsorg på obekväm arbetstid
Barnomsorgen måste anpassas till alla föräldrars behov för att ge föräldrar
bättre förutsättningar att kombinera föräldraskap och yrkesliv. Många föräldrar,
framförallt ensamstående, kan inte arbeta heltid eller ta vissa arbeten för att
förskolan är stängd när de har behov av barnomsorg. I en enkät genomfört av
Skolverket nyligen framgår det att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid
är störst bland ensamstående föräldrar. Samtliga kommuner ska därför vara
skyldiga att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi föreslår en kraftig
utökning av det stimulansbidrag som regeringen infört för ändamålet.
Kostnad: 400 miljoner kronor
3. Rätt till heltid
För den som är hänvisad till att jobba deltid är det ofta en omöjlighet att klara
sin egen och eventuella barns försörjning. Därför måste rätten till heltid stärkas
så att det blir möjligt för alla yrkesgrupper att få en lön som går att leva på.
Möjligheten att arbeta deltid för den som så önskar kvarstår.
4. Barnomsorgsstöd för ensamstående när barnen är sjuka
Ensamstående föräldrar kan ha svårt att få avlastning när barnen är sjuka. Ett
barnomsorgsstöd i hemmet under perioder då barnen är sjuka skulle innebära att
en ensamstående föräldrar inte behöver stanna hemma från arbetet vid varje
tillfälle barnen är sjuka.
Kostnad: 150 miljoner kronor
5. En jämställd föräldraförsäkring – höjd grundnivå
Utöver en individualisering av föräldraförsäkringen föreslå vi en höjd
grundnivå. Grundnivån i föräldrapenningen är idag lägre än riksnormen för
försörjningsstödet för en ensamstående förälder med ett barn som ännu inte har
fyllt 1 år. Det är inte rimligt att nyblivna föräldrar ska tvingas leva under den
nivå som gäller för försörjningsstöd. Vi föreslår att grundnivån i
föräldraförsäkringen höjs till 250 kronor per dag. Detta skulle ge en stor andel
föräldrar och barn en bättre ekonomisk situation och därmed en bättre start i
livet tillsammans.
Kostnad: 200 miljoner kronor (för höjd grundnivå)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv