Storsatsning på Hälso och Sjukvård

vänster

 

 

Förslag ur Vänsterpartiets
budgetmotion för 2014
Vänsterpartiet
Storsatsning
på hälso och
sjukvården

 

 

 

Idag finns allvarliga problem inom hälso- och sjukvården runt om i landet.
Rapporterna duggar tätt om överbeläggning, platsbrist, långa väntetider,
inställda operationer och hotad patientsäkerhet. Det förekommer protester från
personalen mot hög arbetsbelastning, låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det
finns också en allmän uppfattning i samhället att vården inte fungerar som den
ska. I en opinionsundersökning som SVT låtit göra svarade 60 procent att
sjukvården har blivit sämre sedan förra valet.
Vänsterpartiet motsätter sig privatiseringarna av välfärden. Vi menar att alla
skattemedel till vård, skola och omsorg ska användas till personal och
verksamhet. Dessa välfärdstjänster ska inte få drivas av vinstdrivande företag.
Samtidigt som regeringen sänker skatten för de högavlönade fortsätter man att
urholka kvaliteten i välfärden.
Vänsterpartiet föreslår en storsatsning på drygt 4 miljarder kronor till
sjukvården i budgetmotionen för 2014.
1. Riktat stöd till sjukvården
Sjukvården behöver mer pengar. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov
är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Vi vill rikta en stor
resursförstärkning till hälso- och sjukvården för att framför allt satsa på
personalförstärkningar.
Landsting och regioner verkar under olika villkor och har därför har de olika
behov. I en del landsting är det brist på vårdplatser, i andra saknas personal eller
är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. För att lösa problemen krävs
en riktad resursförstärkning till hälso- och sjukvården, som i varje landsting och
region kan gå dit behoven är störst. De flesta problemen i sjukvården har ett
samband med personalsituationen, vilket är naturligt eftersom det är en
personalintensiv verksamhet där större delen av utgifterna är kostnader för
personal.
Vi föreslår därför ett riktat stöd på 1,5 miljarder kronor för
personalförstärkningar i hälso- och sjukvården. Det är tillräckligt för att anställa
minst 3 000 sjuksköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
logopeder, kuratorer etc.
Kostnad: 1,5 miljard kronor årligen
2. Utveckla vårdcentralerna
När den ekonomiska vinsten ökar som drivkraft i vården blir det ofta det
förebyggande hälsoarbetet, som får stå åt sidan. Långsiktiga förebyggande
insatser som förutsätter samverkan med andra sektorer är sällan eller aldrig
lönsamma i kommersiell mening.
I och med införandet av den fria etableringsrätten och vårdvalsreformen har
tyngdpunkten för vården blivit läkarbesöket. Sjukvården är pressad och har
svårt att klara sitt uppdrag med befintliga resurser. Det gör att det är omöjligt att
omprioritera och föra över pengar från specialistvården till primärvården även
om det skulle vara mest kostnadseffektivt på längre sikt. Vi vill därför göra en
riktad satsning på 1 miljard kronor per år mot primärvården för att stärka det
förebyggande arbetet i hälso- och sjukvården.
Hälsan är mycket ojämlikt fördelad. Klasstillhörigheten är helt avgörande för
om man kan förväntas leva ett friskt liv eller inte. Dagens hälso- och sjukvård
har på många sätt svårt att bemöta detta. Det är till och med så att hälso- och
sjukvården ges ojämlikt så att hälsoskillnaderna i befolkningen snarare förstärks
än minskas av vården. Därför satsar vi på vårdcentraler i socialt utsatta områden
där ohälsan är som störst runt om i landet.
Kostnad: 1 miljard kronor årligen
3. Utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor
Det råder stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och antalet minskar
stadigt. Genomsnittsåldern är hög och många kommer de närmaste åren att gå i
pension. Under de senaste 20 åren har andelen utbildade
specialistsjuksköterskor sjunkit från 70 procent till 40 procent. Vårdförbundet
anser att nivån bör ligga på 70 procent.
Vänsterpartiet anser att kvaliteten i vården måste höjas genom att fler
sjuksköterskor specialiserar sig. Att satsa på betald specialistutbildning för
sjuksköterskor höjer inte enbart kvaliteten på vården utan skapar även
arbetstillfällen genom vikariat för de anställda som vidareutbildar sig. Vi
föreslår dels en finansiering av utbildningsanställningar, dels en utökning av
platser på utbildningarna med 400 platser. Enligt vårt förslag sker utbildningen
till specialistsjuksköterska inom ramen för en anställning ute i verksamheterna
och i landstingens regi.
Kostnad: 900 miljoner kronor årligen
Övriga satsningar till hälso- och sjukvården:
• Avgiftsfria läkemedel för barn
Vi avsätter 470 miljoner kronor till en sådan satsning.
• Ungdomsmottagningar
Vi föreslår 130 miljoner kronor till en sådan satsning.
• Förbättringar i missbruksvården
Vi föreslår förstärkningar till missbruksvården med 280 miljoner
kronor 2014, 380 miljoner kronor 2015 respektive 2016
• Glesbygdsmedicin
Vi lägger 20 miljoner kronor på en sådan satsning.
• Mobila vårdteam
Vi satsar 80 miljoner kronor per år.
• Vård till tortyr- och krigstraumatiserade.
Vi lägger 50 miljoner kronor för en sådan satsning.
Tabellsatsningar för 2014 (miljoner kronor)
2014 2015 2016
Riktat stöd till sjukvården
– Ungdomsmottagningar
– Glesbygdsmedicin
– Lokala vårdteam
– Tortyr- och traumaskadade
1 500
130
20
80
50
1 500
130
20
80
50
1 500
130
20
80
50
Stöd till att utveckla vårdcentralerna 1 000 1 000 1 000
Utbildningsanställningar för
specialistsjuksköterskor
900 900 900
Avgiftsfria läkemedel för barn 470 470 470
Förbättringar i missbruksvården 280 380 380
TOTALT 4 150 4 250 4 250

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv