Nya motioner

Vid senaste fullmäktige la vi fram två nya motioner, en om att starta en genuspedagogisk förskoleavdelning och en om att förbättra kvinnofridsarbetet i kommunen. genusbild1_fmt_1_0

___________________________

Motion:

Förbättra kvinnofridsarbetet i Munkedals kommun

 

År 2012 gjordes 28 360 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. Det är en ökning med 1 procent jämfört med året innan. I vart tredje fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan och drygt 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med. Och mörkertalen är stora – Brå har i tidigare studier uppskattat att endast vart femte fall anmäls till polisen. Enligt Brå är drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor män.

I vissa fall är det så allvarligt att det leder till att den som utsätts avlider. I 17 fall är gärningsmannen en man som kvinnan har eller har haft en relation med. Dödligt våld i nära relationer är ofta resultatet av en längre tids våldsutövning. (Riksorganisationen för kvinnorjourer och tjejjourer i Sverige, ROKS)

Sedan ett par år tillbaka saknar Munkedal en kvinnojour, då kommunen avslog kvinnojouren Andrums ansökan om verksamhetsbidrag, där endast Vänsterpartiet reserverade sig mot detta beslut. Vi menar att Munkedal inte är något undantag från ovanstående statistik och vi kan inte blunda för att våld mot kvinnor förekommer även här, utan behovet för kvinnor och barn är lika stort som i andra kommuner. Vänsterpartiet tycker självklart att man ska få lika hjälp oavsett vart i Sverige man bor.

 

Kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld tvingas idag att söka hjälp på egen hand till omkringliggande kvinnojourer i t.ex. Tanum eller Uddevalla. De kan däremot bli nekade att komma dit utan IFO:s medgivande. Alltså måste kvinnor vända sig till IFO för att få hjälp. Där görs en bedömning av vilket stöd kvinnan och ev. hennes barn är i behov av. Häri finns ett problem för de kvinnor som av olika anledningar inte vill vända sig till IFO, de har därmed inga andra alternativ än att vända tillbaka hem till förövaren. Vänsterpartiet menar att detta inte är acceptabelt.

 

Behovet av platser på kvinnojourerna ökar. Förra året gömde sig 3090 kvinnor på någon av Sveriges ideella kvinnojourer. Dock tvingades kvinnojourerna av platsbrist att neka 3319 kvinnor en plats. Vi vill därför understryka behovet av kvinnojourer och att även Munkedals kommun tar sitt ansvar i denna fråga och jobbar för att hjälpa utsatta kvinnor och barn på flera fronter genom såväl IFO som genom de ideella kvinnojourerna.

 

Vänsterpartiet i Munkedal yrkar:

 

Att kommunfullmäktige beslutar att snarast skjuta till de ekonomiska resurser som krävs så att Munkedals kommun kan upprätta ett avtal med Kriscentrum i Uddevalla som är en stödgivande verksamhet för barn, unga och vuxna som upplevt hot eller våld i nära relationer.

 

Att kommunfullmäktige avsätter ekonomiska medel för att stödja de närmast omkringliggande kvinnorjourerna ekonomiskt, så att de kvinnor i Munkedal som inte vill gå via IFO i kommunen för att få hjälp, ändå har en kvinnojour de säkert kan vända sig till.

 

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att åter starta en ideell kvinnojour i Munkedal.

För Vänsterpartiet i Munkedal,

Tiina Hemberg

_____________________________

Motion:

En förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund

 

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö 98 rev. 2010)

 

Så står det i det inledande kapitlet i läroplanen för förskolan. Uppdraget är därmed tydligt – att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Verkligheten ser däremot annorlunda ut. Forskning visar att förskolan istället för att motverka traditionella könsroller- och mönster istället förstärker dessa. Detta tar sitt uttryck i pedagogernas förväntningar på barnen utifrån om de är flickor eller pojkar, som leder till att flickor och pojkar behandlas och bemöts olika. Det uttrycks också i det utrymme pojkar och flickor ges, men även i leksaker och litteratur. (SOU 2004:115) Detta skapar begränsningar och ger inte barn tillgång och rätt till ett helt livsutrymme.

 

Det går dock att göra något åt detta. Med inspiration från de kommunala förskolorna Tittmyran och Björntomten i Gävle och Egalia i Stockholm så kan man utforma framgångsrika förskolor med genuspedagogik som verksamhetsgrund. Att ha en sådan förskola innebär i praktiken att allt från val av inredning, leksaker, material och böcker till bemötande av barn och vuxna har i syfte att aktivt arbeta för att motverka cementeringen av begränsande könsroller och könsmönster. I Munkedal ska Önnebacka förskola och Lilla Foss förskola byggas ut med tre resp. två avdelningar. En av dessa avdelningar skulle därför kunna utformas med en genuspedagogisk inriktning.

 

En genuspedagogiskt inriktad förskoleavdelning i Munkedal kan också fungera som föredöme, inspiration, stöd och kunskapsspridare till övriga förskolor i kommunen.

 

Vänsterpartiet i Munkedal yrkar:

Att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att starta en förskoleavdelning i kommunen med genuspedagogik som verksamhetsgrund.

 

För Vänsterpartiet i Munkedal,

Tiina Hemberg

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv