Rapport från Kommunfullmäktige 24 september

Denna gång samlades vi i Hedekas bygdegård. Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs på olika ställen i vår kommun. Dessutom finns det många lokaler som lämpar sig mycket bättre till dessa sammanträden, Hedekas bygdegård t.ex.

 

Ärende 1: Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

KS förslag till beslut innebar höjda arvoden och moderaterna hade ett eget förslag där arvoden till övriga förtroendevalda som inte är kommunalråd/oppositionsråd, var ännu högre.

Fullmäktige antog KS förslag till beslut, vilket i reserverade oss mot. Vi föreslog istället att arvodena ska utgå från medianinkomsten för kommunens anställda och yrkade därför på återremiss, för att detta förslag skulle kunna beredas.

Som vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter. Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Munkedals invånare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Att politikerarvodena utgår från vad kommunens anställda tjänar skulle också kunna göra oss kända i Munkedal, för att vi här verkar för en minskad klyfta på flera plan mellan politiker och invånare som också skulle kunna bidra till ett minskat politikerförakt.

Som vänsterpartister kan vi aldrig försvara höjda politikerarvoden.

Vi och KD röstade för återremiss av samma anledning, resterande partier stödjer alltså höjda arvoden till politiker.

 

Ärende 3: Svar på motion från Tiina Hemberg om att starta en förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund

Denna motion avslog också, där endast vi och Fp stöttade motionen i sin helhet.

I tjänsteskrivelsen från förskolecheferna menade de att förskolorna redan arbetar med genuspedagogik. Vi menar att det finns en fara i påståendet om att en redan arbetar genusmedvetet och det av något kan vara ett tecken på att man kanske bör fylla på kunskapen och se på sin verksamhet med andra ögon och just observera sina egna värderingar.

Genusmedvetenheten går mycket djupare än att tala om enskilda utbildningsdagar, vilket förskolecheferna angav som exempel. Det handlar om att ge barn tillgång till ett helt livsutrymme och kan inte vispas undan som vilken fråga som helst. En förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund skulle inte se ut som någon annan förskola gör idag i vår kommun. Valet av inredning, leksaker, böcker, placering av material skulle se helt annorlunda ut. Men det viktigaste arbetet sitter självklart i hur barnen bemöts och behandlas.

Vidare menade man i tjänsteskrivelsen att barnens individuella behov ska sättas i centrum och självklart är arbetet med att stärka barnens självbild jätteviktigt. För mig är detta dock inget som motsätter genusmedvetenhet. Tvärtom. Vi måste våga se på strukturer, könsmönster och organisationer för att kunna se till allas behov på en individuell som strukturell nivå.

Varför skulle då bara en avdelning få denna möjlighet, när alla barn ju borde få detta? För att det innebär en kostnad. Personal behöver vidareutbildas i genuspedagogik och där räcker inte en enskild utbildningsdag. Vi kan inte ge all personal den vidareutbildningen, däremot så kan denna personal sedan fortbilda sina kollegor på andra avdelningar och ett fördjupat genusarbete får ta sin början. Där den enskilda avdelningen blir en inspiration och kunskapsspridare till alla andra avdelningar i kommunen. Så att vi på riktigt kan börja arbeta för att Munkedals barn får tillgång till hela livsutrymmet som människa och inte som kön.

Dessutom är vi i Vänsterpartiet för riktig valfrihet och är därför för fler inriktade förskolor såsom ur och skur, skur och djur, montessori, matematik och teknik, musik m.fl. Vi vill ha en mångfald inom den kommunala verksamheten. Varför inte beakta detta nu när vi bygger nytt och bygger ut? Nu när vi har stora barngrupper och snart står med flera nya avdelningar, då har vi chansen att forma dessa och skapa nya verksamheter.

 

Ärende 4: Svar på motion från Tiina Hemberg om att förbättra kvinnofridsarbetet i Munkedals kommun.

Även denna motion stöttade endast och oss och Fp (de där feministerna utan socialism…) Däremot fick vi höra att motionens intentioner var goda, men man var inte beredd på att lägga några pengar på att stödja de omkringliggande kvinnojourerna som ju Munkedals kvinnor nyttjar. Inte heller vill man skjuta till medel för att sektor stöd skulle kunna teckna avtal för 2015 med Kriscentrum i Uddevalla – som arbetar med barn, unga och vuxna som upplevt hot och våld i nära relation.

Det förvånar mig igen och gör mig väldigt arg att viljan inte verkar finnas för att se till våldsutsatta kvinnors situation.

Min övertygelse och den verklighet jag möter är att Munkedal inte är undantaget från våld mot kvinnor, även om det bara var 13 fall mellan 2011 och 2014 som fått hjälp via Munkedals socialtjänst. Jag önskar självklart att det vore verkligheten. 2012 gömde sig drygt 3000 kvinnor på någon av Sveriges ideella kvinnojourer. 3319 kvinnor nekade plats pga platsbrist. Här tar inte Munkedal sitt ansvar och det är beklämmande.

Jag menar att vi bör ta vårt ansvar genom att i första hand stödja de omkringliggande jourerna som nyttjas av kvinnor från Munkedal – även om de inte gått via socialtjänsten, för de finns.

Vad gäller kriscentrum i Uddevalla förstår vi den ansträngda ekonomiska situationen för sektor stöd. Ett samarbete med kriscentrum är inte desto mindre viktigt för det. Kriscentrum är en viktig stödgivande verksamhet för barn, unga och vuxna som upplevt hot eller våld i nära relationer. De tar sig an hela familjen för detta är ett trauma för fler än den våldsutsatta kvinnan. Ambitionen från sektor stöds sida var att teckna avtal inför 2015 om medel tillskjuts för detta.

Jag lär dock fortsätta att fundera på lösning. Ett samarbete i denna fråga med närliggande kommuner såsom Sotenäs och Lysekil känns angeläget. Det finns också anledning att fundera vidare kring hur en kvinnojour bör utformas och vilka tjänster den ska ha. Jag kommer fortsätta undersöka detta och kommer återkomma i ärendet.

Fram till dess är jag besviken över att det inte finns vilja från Munkedals politiker att se till våldsutsatta kvinnors situation och en vilja att prioritera detta. Det handlar inte om miljoner kronor, inte ens om 2,7 miljoner som skattesänkningen kostar som S, C och M dunkade igenom inför 2015.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv