Okategoriserade

Stängning av Folkets Hus Munkedal

fhusVerkligheten kryper närmare.
Föreningarna, 14 stycken som ligger bakom skrivelsen till kommunen om att de de inte kan hyra i Folkets Hus efter den 1/4 2015 letar nu förtvivlat efter lokaler. Det är inte bara mötesverksamheten som är hotad, hela verksamheten för föreningarna är hotade, var skall de ha sitt material, de flesta har möblerade styrelselokaler.
Skrivelsen påpekar just de problemen, ett svar från kommunen hastar. Som det sades före valet skulle det inte vara något problem, Valfläsk. Nu står vi inför en verklighet som kommer att drabba föreningslivet i Munkedal väldigt Hårt och det är de föreningarna som bäst behöver stödet som drabbas.

Så gick det på Kommunstyrelsens möte 141203

Det blev 1-snickett intressant möte då det beslutades om stora utgifter. Första ärendet med som vi ser det var köp av Vadholmens Fastighets AB, ja, ni ser rätt kommunen tänker köpa ett fastighets AB. Det handlar om Sohlbergs fastigheter, Snickerifabriken, Affärslokalen och  förråden vid järnvägen. De tjänstemän som arbetat med frågan gör analysen att snickeriet kan säljas för ca 800 000, inklusive rivningskostnaderna. de övriga fastigheterna kan inte säljas för den summa de köps för. Dessutom kommer kommunen att vid försäljning av det som ingår i köpet tvingas att betala skatt, hör och häpna på 1 000 000 :-, det tyckte majoriteten var helt okey. Jag yrkade på avslag, mitt förslag stöddes av Christer B (M). majoriteten yrkade på återremiss, det blev återremiss med motivering att få ner priset. Förhandlat pris är 5 800 000:-. Detta är en mycket dålig affär.IMG_2032_resize

Ett annat ärende som fanns på dagordningen var budget för Munkedals Vatten AB, en kommun som får ett stort underskott i ekonomin 2014 är beredd att satsa på vatten och avlopp ut till Tungenäset för 117 000 000:-, när man i budgeten för kommunen ser konsekvensbeskrivningar inom vård, omsorg och skola som är skrämmande. Man befarar ökade sjukskrivningar, indragning av elevassistenter, inga arbetskläder till de som jobbar inom vården etc, etc. listan på försämringar kan göras mycket längre. Här var det bara Vänsterpartiet som yrkade avslag på förslaget till beslut, vi lämnade även en skriftlig reservation.

Med Pekfingret

Ove G

Extraval i mars

1-SDC12844Statsministern meddelade idag att han kommer att utlysa nyval. Det är en situation som de borgerliga partierna och Sd har tvingat fram och det finns nu inget annat alternativ. Sverige har ett nytt politiskt läge och ett nytt val till riksdagen kommer att hållas den 22 mars.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger att de går till val på den budget vi har förhandlat fram med dem. Men de kan bara genomföra den med oss. Vi vet också att det är tack vare oss som mycket av det bästa i den budgeten finns där.

Vänsterpartiet är garanten för en budget som utjämnar inkomstskillnaderna mellan fattig och rik. Vi är garanten för en feministisk budget för minskade inkomstskillnader och för en välfärd att lita på utan vinstintressen. Med oss blir det vänsterpolitik. Nu sätter vi igång och vinner valet!

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

I Munkedal är valbyrån redo för nya uppdrag!

Så gick det på Fullmäktige 27/11

Världen är upp och ner!

Mycket konstigt hände på Fullmäktige, alla trodde enligt de uppgifter som framkommit att underskottet i kommunens finanser skulle var 16 miljoner, men se underskottet förökar sig som ett virus. Det gick ett sus genom församlingen när det framkom att underskottet stigit till 18,2 miljoner.1-svångrem

Mot bakgrund av detta tycker man ju att de styrande S+C+Mp skulle ta sitt förnuft till fånga och avstå skattesänkningen på 15 öre, men se det gjorde man inte, man framhärdade i att det handlade bara om 2,7 miljoner så det skulle gå bra ändå. Om man tänker på rubriken så blev det så som den säger, de som röstade för bibehållen skattesats blev M, Fp, KD, SD och vi Vänsterpartiet.

Nästa ärende var budgeten, bilden symboliserar en svångrem som dras åt, men verkligheten är värre än så. Majoriteten är väl medveten om den ekonomiska situationen, därför ger man ekonomiavdelningen möjlighet att låna 20 miljoner om det blir ebb i kassan. Man tänker även investera för 40 miljoner trots det ekonomiska läget. Vi yrkade avslag på budgeten då vi anser att man kan inte ha på sig spenderbyxorna i det ekonomiska läge som råder. Vilka är det då som drabbas av nedskärningarna som majoritetens budget medför, inom hemtjänsten drar man in fria arbetskläder, på särskilt boende blir det ingen förstärkning av personalstyrkan, detta medför allvarlig risk för de brukare som är i behov av social omvårdnad. Det har även gjorts en riskbedömning för personal inom demensboende, somatiskt boende och korttidsboende, där bedöms risken som allvarlig att den höga arbetsbelastningen skall medföra både fysiska och psykiska symtom som leder till lägre arbetsförmåga och sjukskrivningar. OBS dessa riskbedömningar är inte Vänsterpartiets de finns uttryckta i budgetpapperen av respektive sektor.

Det är inte nog med detta, det kommer mer elände.

Inom skolan innebär nedskärningarna att 4,1 elevassistenter försvinner (katastrofalt) man kan inte öka lärartätheten så att man kan närma sig riksgenomsnittet. Datorer till elever stoppas, etc det går att räkna upp ytterligare försämringar om ni har intresse av vilka kan ni ta kontakt med oss via denna hemsida. Ni kan också bli medlem via hemsidan, ett starkt Vänsterparti är den enda garanten för ett bättre Munkedal.

 

hämtaDet blev avslag på Oves motion om att kommunen skulle köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus, detta är något som upprört många Munkedalsbor. 10 föreningar hade gått ihop och lämnat in en skrivelse som stödde motionen, dessutom har det tidigare samlats in 1200 namnunderskrifter till stöd för att kommunen skall köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus. Dessa har  lämnats till kommunalrådet Åsa Karlsson, men det hjälpte inte.

 

Inför fullmäktige 20141127

1-svångremFörslag från majoriteten S+C+Mp (Mp deltar inte i beslutet, det är ju detsamma som rösta för) angående skattesatsen, de vill sänka skatten med 15 öre, detta i ett läge när kommunen går med ett kraftigt underskott. Vänsterpartiet säger bestämt nej till detta och yrkar på oförändrad Skattesats. detta innebär ca 7 miljoner i bibehållen skattekraft.

Tjänstemannautredningen visar på ett underskott på nästan 15 miljoner.

De konsekvensbeskrivningar som görs från sektorerna visar på stora försämringar för både personal och brukare, i detta fallet är brukare skolelever, sjuka och gamla.

Det kan ju vara av intresse för er som läser detta att se summorna som för de olika sektorerna innebär minskning av budget och vad det innebär i verkligheten. barn och utbildning är föreslaget minskning med 2,109 miljoner, det innebär 4,1 tjänster elevassistenter bort plus lite till. Vård och Omsorg blir av med 1,312 miljoner, där försvinner arbetskläder, utökad bemanning på särskilda boenden, minskad utbildning och ingen utökning av anhörighetssamordnare.

Något som har varit som en helig ko är investeringsbudgeten, den är på 40 miljoner, vår inställning är i det ansträngda ekonomiska läge som råder att varje investering skall godkännas av KS och nagelfaras om de verkligen behöver göras nu eller kan vänta tills ekonomin tillåter. Därför kommer vi att yrka på vårt förslag.

Ett annat ärende som kommer är Oves motion om att kommunen skall köpa Folkets Hus och göra det till ett allaktivitetshus, där har majoriteten S+C+Mp yrkat avslag på motionen med motiveringen att man ser ”andra mer ändamålsenliga placeringar och lokaler som kan vara aktuella” . det skall bli väldigt intressant att höra vad de andra ändamålsenliga lokalerna är för några. De som trodde på löftena före valet att FH kunde bli aktuellt måste känna en stor besvikelse. Det var 1200 som skrev under namnlistorna för ett köp, undrar vad de har för uppfattning om politikers ärlighet, men det är klart nu är ju valet avklarar.

 

Valet

Så här gick för oss i valet till fullmäktige, vi ökade, men inte tillräcklig mycket. Det förändrade inte våra mandat, men det var inte många röster från ytterligare ett mandat.

Skärmavbild 2014-09-25 kl. 20.01.36

Rapport från Kommunfullmäktige 24 september

Denna gång samlades vi i Hedekas bygdegård. Vi i Vänsterpartiet tycker det är bra att kommunfullmäktiges sammanträden förläggs på olika ställen i vår kommun. Dessutom finns det många lokaler som lämpar sig mycket bättre till dessa sammanträden, Hedekas bygdegård t.ex.

 

Ärende 1: Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

KS förslag till beslut innebar höjda arvoden och moderaterna hade ett eget förslag där arvoden till övriga förtroendevalda som inte är kommunalråd/oppositionsråd, var ännu högre.

Fullmäktige antog KS förslag till beslut, vilket i reserverade oss mot. Vi föreslog istället att arvodena ska utgå från medianinkomsten för kommunens anställda och yrkade därför på återremiss, för att detta förslag skulle kunna beredas.

Som vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter. Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Munkedals invånare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Att politikerarvodena utgår från vad kommunens anställda tjänar skulle också kunna göra oss kända i Munkedal, för att vi här verkar för en minskad klyfta på flera plan mellan politiker och invånare som också skulle kunna bidra till ett minskat politikerförakt.

Som vänsterpartister kan vi aldrig försvara höjda politikerarvoden.

Vi och KD röstade för återremiss av samma anledning, resterande partier stödjer alltså höjda arvoden till politiker.

 

Ärende 3: Svar på motion från Tiina Hemberg om att starta en förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund

Denna motion avslog också, där endast vi och Fp stöttade motionen i sin helhet.

I tjänsteskrivelsen från förskolecheferna menade de att förskolorna redan arbetar med genuspedagogik. Vi menar att det finns en fara i påståendet om att en redan arbetar genusmedvetet och det av något kan vara ett tecken på att man kanske bör fylla på kunskapen och se på sin verksamhet med andra ögon och just observera sina egna värderingar.

Genusmedvetenheten går mycket djupare än att tala om enskilda utbildningsdagar, vilket förskolecheferna angav som exempel. Det handlar om att ge barn tillgång till ett helt livsutrymme och kan inte vispas undan som vilken fråga som helst. En förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund skulle inte se ut som någon annan förskola gör idag i vår kommun. Valet av inredning, leksaker, böcker, placering av material skulle se helt annorlunda ut. Men det viktigaste arbetet sitter självklart i hur barnen bemöts och behandlas.

Vidare menade man i tjänsteskrivelsen att barnens individuella behov ska sättas i centrum och självklart är arbetet med att stärka barnens självbild jätteviktigt. För mig är detta dock inget som motsätter genusmedvetenhet. Tvärtom. Vi måste våga se på strukturer, könsmönster och organisationer för att kunna se till allas behov på en individuell som strukturell nivå.

Varför skulle då bara en avdelning få denna möjlighet, när alla barn ju borde få detta? För att det innebär en kostnad. Personal behöver vidareutbildas i genuspedagogik och där räcker inte en enskild utbildningsdag. Vi kan inte ge all personal den vidareutbildningen, däremot så kan denna personal sedan fortbilda sina kollegor på andra avdelningar och ett fördjupat genusarbete får ta sin början. Där den enskilda avdelningen blir en inspiration och kunskapsspridare till alla andra avdelningar i kommunen. Så att vi på riktigt kan börja arbeta för att Munkedals barn får tillgång till hela livsutrymmet som människa och inte som kön.

Dessutom är vi i Vänsterpartiet för riktig valfrihet och är därför för fler inriktade förskolor såsom ur och skur, skur och djur, montessori, matematik och teknik, musik m.fl. Vi vill ha en mångfald inom den kommunala verksamheten. Varför inte beakta detta nu när vi bygger nytt och bygger ut? Nu när vi har stora barngrupper och snart står med flera nya avdelningar, då har vi chansen att forma dessa och skapa nya verksamheter.

 

Ärende 4: Svar på motion från Tiina Hemberg om att förbättra kvinnofridsarbetet i Munkedals kommun.

Även denna motion stöttade endast och oss och Fp (de där feministerna utan socialism…) Däremot fick vi höra att motionens intentioner var goda, men man var inte beredd på att lägga några pengar på att stödja de omkringliggande kvinnojourerna som ju Munkedals kvinnor nyttjar. Inte heller vill man skjuta till medel för att sektor stöd skulle kunna teckna avtal för 2015 med Kriscentrum i Uddevalla – som arbetar med barn, unga och vuxna som upplevt hot och våld i nära relation.

Det förvånar mig igen och gör mig väldigt arg att viljan inte verkar finnas för att se till våldsutsatta kvinnors situation.

Min övertygelse och den verklighet jag möter är att Munkedal inte är undantaget från våld mot kvinnor, även om det bara var 13 fall mellan 2011 och 2014 som fått hjälp via Munkedals socialtjänst. Jag önskar självklart att det vore verkligheten. 2012 gömde sig drygt 3000 kvinnor på någon av Sveriges ideella kvinnojourer. 3319 kvinnor nekade plats pga platsbrist. Här tar inte Munkedal sitt ansvar och det är beklämmande.

Jag menar att vi bör ta vårt ansvar genom att i första hand stödja de omkringliggande jourerna som nyttjas av kvinnor från Munkedal – även om de inte gått via socialtjänsten, för de finns.

Vad gäller kriscentrum i Uddevalla förstår vi den ansträngda ekonomiska situationen för sektor stöd. Ett samarbete med kriscentrum är inte desto mindre viktigt för det. Kriscentrum är en viktig stödgivande verksamhet för barn, unga och vuxna som upplevt hot eller våld i nära relationer. De tar sig an hela familjen för detta är ett trauma för fler än den våldsutsatta kvinnan. Ambitionen från sektor stöds sida var att teckna avtal inför 2015 om medel tillskjuts för detta.

Jag lär dock fortsätta att fundera på lösning. Ett samarbete i denna fråga med närliggande kommuner såsom Sotenäs och Lysekil känns angeläget. Det finns också anledning att fundera vidare kring hur en kvinnojour bör utformas och vilka tjänster den ska ha. Jag kommer fortsätta undersöka detta och kommer återkomma i ärendet.

Fram till dess är jag besviken över att det inte finns vilja från Munkedals politiker att se till våldsutsatta kvinnors situation och en vilja att prioritera detta. Det handlar inte om miljoner kronor, inte ens om 2,7 miljoner som skattesänkningen kostar som S, C och M dunkade igenom inför 2015.

Rapport från extrainsatt kommunfullmäktige

BUDGET

Första punkten på dagordningen var budget. Det blev en drygt tre timmar lång debatt. Vi yrkade på att investeringsbudgeten på 40 miljoner ska tas bort och varje investering över 1 miljon ska beslutas separat i kommunstyrelsen.

Vi ser nu att arbetskläder för vår personal i vården och omsorgen under 2015 kommer att få stryka på foten. Djupt beklagligt tycker vi.

Vi är bekymrade över den budgeten som antogs, där det fortfarande finns stora barngrupper i förskolan, utbildningsstopp inom vård och omsorg, ingen höjning av lärartätheten.

 

AVVECKLA ALL ICKE LAGSTADGAD VERKSAMHET

Moderaterna hade motionerat om att all verksamhet som bedrivs i vår kommun och som inte är lagstadgad verksamhet ska vi hitta andra arbetssätt och arbetsformer. Man ska även bifoga en konsekvensanalys för en avveckling. Icke lagstadgad verksamhet är t.ex. beroendemottagningen, ungdomsmottagningen, öppna förskolan, familjecentral m.fl.

Vi i Vänsterpartiet tar kraftigt avstånd från detta. Vi är inte till salu. Vi ska inte sälja ut någon verksamhet i vår kommun. Därtill är detta den viktigaste förebyggande verksamheten, kvalitén i just dessa verksamheter är otroligt viktig. Vi vill inte ha skandaler à la knäckebröd och vatten i de verksamheterna. Vi i Vänsterpartiet vill istället för att avveckla dessa instanser, snarare fördjupa och utveckla dem. Det som kostar mest är att göra ingenting och då kan vi inte räkna på det mänskliga lidandet.

Motionen avslogs.

 

SATSA MER PENGAR PÅ BRA MAT

Miljöpartiet har motionerat om att höja anslaget för livsmedelsinköp med 10%, göra om kostenheterna till mindre enheter vilket skapar möjligheter till att handla lokalt och närodlat samt ekologiskt. Detta ligger helt i linje med vad vi i Vänsterpartiet vill. Det är på detta sätt vi kan stödja våra lokala små lantbrukare. Vi vill också i en förlängning ställa sociala hänsyn såsom på kollektivavtal.

Tyvärr blev motionen avslagen då sossarna och moderaterna röstade nej till den. Centern avstod.

Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Stöd Vänsterpartiet ge en gåva till Valfonden
Lyssna på Joe Hill
Lyssna på Joe Hill

Joe Hill
Joe Hill, född Joel Emmanuel Hägglund, alias Joseph Hillström, född 7 oktober 1879 i Gävle, avrättad 19 november 1915 i Salt Lake City, Utah, USA, var en fackföreningsman, diktare och sångare. Hans föräldrahem i gamla Gävle är nu museum och f.d. Wikipedia
Född: 7 oktober 1879, Gävle
Död: 19 november 1915, Utah, USA

Vänsterpartiet ditt val
Arkiv